Merel’s Privacyverklaring

Merel’s respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Om volledige transparantie te kunnen bieden voor onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan als ook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systemen accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

Het huidige op de website beschikbare privacybeleid is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

  1. Artikel 1 Wettelijke bepalingen
    Website (hierna ook “de website”): www.merels.eu
  2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook “De beheerder”): Merel’s, gevestigd te snippengat 7, 4205XP in Gorinchem, KVK-nummer 80224733

Artikel 2 Content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, animatieplaatjes, videobeelden, geluiden zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 3 Verantwoordelijkheden
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is.

Artikel 4 Gegevensverzameling
Uw gegevens worden verzameld door Merel’s en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identicator of meer elementen kenmerkend voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van betalingen.

Artikel 5 Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Op grond van Artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage of rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via merel@merels.eu.

Artikel 6 Commerciële aanbiedingen
U kunt commerciële aanbiedingen ontvangen van de beheerder. Indien u deze niet meer wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: merel@merels.eu.

Artikel 7 Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder van de website verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 8 Beeldmateriaal
Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden verleend.

Artikel 9 Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaat van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 Contact
Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot Merel van der Waals via merel@merels.eu.